Thi công khoan cấy thép1.Khoan cy thép lắp lỗ sàn – lỗ thông tầng

Tình huống:

– Thay đổi thiết kế, cần lắp lỗ sàn cũ.

– Công dụng nâng cấp, tăng diện tích sử dụng, lắp lỗ

sàn cũ.

– Thay đổi vị trí cầu thang bộ.

Giải pháp:

– Khoan cấy cốt thép chờ như trong hình.

– Thay đổi thiết kế, cần lắp lỗ sàn cũ

2. Khoan cấy thép ban công – mái đón

Tình huống:

– Thay đổi thiết kế, cần thêm ban công.

– Công dụng nâng cấp, thiết kế mới cần thêm ban

công – mái đón.

– Không thể chờ thép trước .

Giải pháp:

– Khoan cấy cốt thép chờ như trong hình.

– Nối thép, đóng cốp pha và đổ bê tông.

3. Khoan cấy thép thêm cột, nâng tầng

Tình huống:

– Thay đổi thiết kế, vị trí cột.

– Công trình nâng cấp, cải tạo nâng tầng tăng tiết diện

cột.

– Thêm cột, bổ trụ

Giải pháp:

– Khoan cấy cốt thép chờ như trong hình.

– Nối cốt thép và đổ bê tông bị sai vị trí, cần cấy thép

thay thế.


4. Khoan cấy thép nâng cao độ sàn – dầm

Tình huống:

– Thay đổi thiết kế, cần nâng cao độ

– Công trình nâng cấp, thiết kế mới cần thay đổi độ

cao sàn dầm

– Gia cố tăng tiết diện sàn.

Giải pháp:

– Khoan cấy cốt thép chờ như trong hình.

– Nối thép, đóng cốp pha và đổ bê tông

5. Khoan cấy thép dầm – sàn tầng hầm

Tình huống:

– Thay đổi thiết kế, cần thêm dầm – sàn.

– Cốt thép trong bê tông bị sai vị trí, cần cấy thép thay

thế

– Không thể đặt thép chờ trước .

Giải pháp:

– Khoan cấy cốt thép chờ như trong hình.

– Nối thép và tiến hành đổ bê tông.


6. Khoan cấy thép nối dầm – mở rộng công trình

Tình huống:

– Thay đổi thiết kế, cần thêm dầm.

– Công trình nâng cấp, thiết kế mới cần thêm dầm.

– Không thể đặt thép chờ trước..

Giải pháp:

– Khoan cấy cốt thép chờ như trong hình.

– Nối thép, đóng cốp pha và đổ bê tông.

7. Khoan cấy thép nối dầm – Công trình lắp ghép

Tình huống:

– Cột đúc sẵn không đặt thép chờ .

– Không chờ thép để công tác lắp ghép dễ dàng hơn .

– Không thể đặt thép chờ.

Giải pháp:

– Khoan cấy cốt thép chờ như trong hình.

– Nối thép và đổ bê tông lắp lỗ sàn.


8. Khoan cấy thép vai cột

Tình huống:

– Thay đổi thiết kế cần thêm vai cột.

– Công trình nâng cấp, thiết kế cần thêm vai cột để lắp

đặt dầm cầu mục

  • – Không thể chờ thép trước.

Giải pháp:

– Khoan cấy cốt thép như trong hình

– Nối thép, đóng cốp pha và đổ bê tông.

9. Khoan cấy bulong, lắp kết cấu thép.

Tình huống:

– Thay đổi thiết kế, cần lắp thêm kết cấu thép,

máy móc thiết bị.

– Công trình nâng cấp, lắp cấu kiện thép sử dụng, lắp

lỗ sàn cũ.

– Không thể đặt bulong chờ trước.

Giải pháp:

– Khoan cấy cốt thép chờ như trong hình.

 

10.Khoan cấy bulong lắp lan can, tay vin

Tình huống:

– Thay đổi thiết kế, cần thêm lan can, tay vin rào chắn.

– Công trình nâng cấp, cải tạo.

– Không thể đặt bulong chờ trước.

Giải pháp:

– Khoan cấy bulong neo như trong hình .

– Lắp lan can, tay vin, rào chắn.

 

Tin nổi bật